Ангилал

Сургалтын агуулга, аргазүйг боловсронгуй болгох

Сайн хөгжүүлэх үйл ажиллагаа,сайн туршлага Бүлэг дээр багштай хамтран хөгжүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулах Сар болгон нээлттэй хөгжүүлэх үйл ажиллагаа зохион байгуулж анализ хийж зөвлөгөө өгдөг. Өдөр тутмын сургалтаас сонгож 1 хөгжүүлэх үйл ажиллагааны бичлэгийг хийж, заах аргын нэгдлийн ажлаараа бусад багш нартаа үзүүлж анализ хийж, зөвлөн тусалж байна. Сургалтын хэрэглэгдэхүүн хамтран хийх Орчин бүрдүүлэх Багш нар хамтран  хүүхдүүдийг ажиглаж тэмдэглэл бичих, түүндээ тулгуурлан

Learn more